محصولات فروشگاه - شما می توانید از منوی بالای سایت محصول خود را انتخاب کنید

نرم افزار مقیاس حمایت اجتماعی ادراک شده MSPSS (کد محصول: )

بازدیدها: 2530
موجودی انبار [ 1 ]
قیمت: 150.000 تومان تعداد: فارس روان
خرید سریع   خرید سریع اینجا کلیک کنید

حمایت اجتماعی ادراک شده بر وضعیت جسمی،روانی، رضایت از زندگی و جنبه های مختلف کیفیت زندگی افراد اثرات زیادی دارد و به عنوان یک عامل تعدیل کننده مؤثر در مقابله و سازگاری با شرایط استرس زای زندگی شناخته شده است

مقیاس حمایت اجتماعی ادراک شده چند بعدی یک ابزار ۱۲ گویه ای است که به منظور ارزیابی حمایت اجتماعی ادراک شده از سه منبع خانواده، دوستان و افراد مهم در زندگی توسط زیمت و همکاران (۱۹۸۸) تهیه شده است. این مقیاس میزان حمایت اجتماعی ادراک شده فرد را در هر یک از سه حیطه مذکور در طیف ۵ گزینه ای لیکرت کاملا مخالفم تا کاملاً موافقم می سنجد.

 

روایی و پایایی این مقیاس توسط زیمت و همکاران در حد مطلوب گزارش شده است. رستمی و همکاران (۱۳۸۹) ضریب آلفای کرونباخ خرده مقیاسهای حمایت اجتماعی را بین ۷۶/۰ تا ۸۹/۰ به دست آورده اند. سلیمی، جوکار و نیک پور (۱۳۸۸) پایایی مقیاس را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای سه بعد حمایت اجتماعی دریافت شده از سوی خانواده، دوستان و افراد مهم زندگی به ترتیب ۸۹/۰، ۸۶/۰ و ۸۲/۰ گزارش کرده اند.

 

نرم افزار پرسشنامه حمایت اجتماعی ادارک شده توسط مجموعه فارس روان طراحی و تولید شد است که نمونه خروجی آن بصورت گرافیکی در زیر می توانید مشاهده نمایید می توانید بصورت آنلاین این نرم افزار را تهیه نمایید کلیه مراحل محاسبه و رسم نیمرخ خودکار انجام می شود

 حمایت اجتماعی ادراک شده MSPSS

 

 خرید سریع اینجا کلیک کنید نرم افزار مقیاس حمایت اجتماعی ادراک شده MSPSS

خرید بسته های گلچین نرم افزاری ** با تخفیف

Copyright Portal Pastel