محصولات فروشگاه - شما می توانید از منوی بالای سایت محصول خود را انتخاب کنید

نرم افزار پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسالان RAAS (کد محصول: )

بازدیدها: 1228
موجودی انبار [ 1 ]
قیمت: 180.000 تومان تعداد: فارس روان
خرید سریع   خرید سریع اینجا کلیک کنید

نرم افزار پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسالان RAAS  تولیدی فارس روان

اين مقياس شامل خود ارزيابي از مهارتهاي ايجاد روابط و خود توصيفي شيوه شكل دهي روابط دلبستگي نسبت به چهره هاي دلبستگي نزديك است و مشتمل بر 18 داده مي باشد كه از طريق علامت گذاري روي يك مقياس 5 درجه اي (از نوع ليكرت) كه از؛ به هيچ وجه با خصوصيات من تطابق ندارد:(1)، تا كاملاً با خصوصيات من تطابق دارد: (5)، تشكيل مي گردد،سنجيده مي شود.

با تحليل عوامل، 3 زير مقياس که هر مقياس شامل 6 ماده است مشخص مي شود، 3 زير مقياس عبارتند از:

-         وابستگي(D):ميزاني را كه آزمودني ها به ديگران اعتماد مي كنند و به آنها متكي مي شوند به اين صورت كه آيا در مواقع لزوم قابل دسترسي اند، اندازه گيري مي كند.

-         نزديك بودن (C): ميزان آسايش در رابطه با صميميت و نزديكي هيجاني را اندازه گيري مي كند.

-         اضطراب(A):ترس از داشتن رابطه را مي سنجد(مالينكرودتوهمكاران،به نقل از پاكدامن،1380).

كولينز و ريد(1990،به نقل از پاکدامن،1380) بر پايه توصيفهايي كه در پرسشنامه دلبستگي بزرگسال هازان و شيور در مورد سه سبك اصلي دلبستگي وجود داشت مواد پرسشنامه خود را تدارك ديده اند. زير مقياس اضطراب (A) با دلبستگي اضطرابي دوسوگرا مطابقت دارد و زير مقياس نزديك بودن (C) يك بعد دو قطبي است كه اساسا‌ً توصيفهاي ايمن و اجتنابي را در مقابل هم قرار مي دهد(فني ونوللر، 1996) بنابراين نزديك بودن (C) در تطابق با دلبستگي ايمن مي باشد و زير مقياس وابستگي (D) را مي توان تقريباً عكس دلبستگي اجتنابيقرار داد. مدت اجراي پرسشنامه كولينز و ريد(RAAS) براساس زمينه يابي انجام شده 10 دقيقه در نظر گرفته شده است(به نقل ازپاكدامن،1380).

روش اجرا :

اجراي اين پرسشنامه مي تواند به صورت فردي، ياگروهي صورت گيرد،دستورالعمل اجرا در پرسشنامه اي كه به آزمودني داده مي شود آمده است. بديهي است آزمون بايستي در محيطي آرام و همراه با ساير شرايط لازم براي اجراي پرسشنامه كه آرامش آزمودني را ايجاد نمايد اجرا شود.مشخصات فردي آزمودني توسط خودآزمودني در بالاي پاسخنامه درج مي شود.

 

 نمونه خروجی نرم افزار 

 

سبک دلبستگی بزرگسالان - فارس روان

 

 

 


 خرید سریع اینجا کلیک کنید نرم افزار پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسالان RAAS

خرید بسته های گلچین نرم افزاری ** با تخفیف

Copyright Portal Pastel